Course Description

HUMAN RESOURCE DIRECTOR 

Tổng quan về Khóa học

Mục đích của khóa học này là giới thiệu cho học viên các nguyên tắc quản trị và thực hành quản lý nguồn nhân lực đương đại với trọng tâm là việc giúp các công ty, tổ chức xây dựng chiến lược quản trị nhân sự và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Khóa học đi sâu vào các kỹ năng quản lý nguồn nhân lực trên các lĩnh vực: lập kế hoạch lực lượng lao động; khuôn khổ đạo đức và pháp lý cho HRM; kỹ năng lựa chọn và phỏng vấn nhân sự; đào tạo và phát triển; quản lý hiệu suất; đền bù; quan hệ nhân viên; quản lý đa dạng sức khỏe, an toàn và phúc lợi; quản trị nhân sự trong môi trường toàn cầu…

Kết quả kỳ vọng sau khóa học

Kết thúc khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

  1. Nhận thức và thảo luận về vai trò quan trọng mà quản trị nhân lực đóng góp trong việc xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong các tổ chức đương đại.
  2. Thể hiện sự hiểu biết về các chức năng nhân sự cơ bản, và các lý thuyết, khái niệm, mô hình và phương pháp ứng dụng chuyên môn trong Quản trị nguồn nhân sự
  3. Áp dụng các khái niệm và kiến thức kỹ thuật về HRM để phân tích các vấn đề, trường hợp, tình huống thực tế về HRM.
  4. Có kiến thức và khả năng quản lý hiệu quả nguồn nhân sự và các tài liệu nhân sự liên quan trực tiếp tại công ty quý học viên đang công tác.

Đối tượng tham gia

Giám đốc nhân sự, Trưởng bộphận tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng của công ty có quy mô từ 100 – 300 nhân viên, tuyển dụng số lượng nhiều, thời gian ngắn, nhiều vị trí từ thấp đến cao, ngành nghề đặc thù khó tuyển,  … 

Chuyên gia săn đầu người 

Trưởng bộ phận chuyên môn (tham gia đánh giá chuyên môn của ứng viên )

Lãnh đạo doanh nghiệp Start-up, FDI thường xuyên tuyển dụng mass, phát triển chuỗi, đa chi nhánh, đa khu vực, khu công nghiệp.

Nội dung khóa học 

STT

Chủ đề huấn luyện

Nội dung huấn luyện

1

Giới thiệu và Giải thích khái niệm quản lý nguồn nhân lực

1. Giải thích quản lý nguồn nhân lực là gì và nó liên quan đến quy trình quản lý như thế nào.

2. Tham khảo các tình huống thực tế tại sao quản lý nguồn nhân lực lại quan trọng đối với tất cả các nhà quản lý.

3. Minh họa trách nhiệm quản trị nhân lực của các nhà quản lý trung – cao cấp và nhân viên (HR).

4. Thảo luận ngắn gọn và minh họa từng xu hướng quan trọng ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực.

5. Liệt kê và mô tả ngắn gọn các xu hướng quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực.

6. Xác định và đưa ra một ví dụ về quản lý nguồn nhân lực dựa trên bằng chứng.

2

Vai trò của nhà Quản lý trong chiến lược Quản trị Nhân sự

1. Giải thích tại sao hoạch định chiến lược là quan trọng đối với tất cả các nhà quản lý.

2. Phác thảo các bước cơ bản trong quy trình lập kế hoạch quản lý.

3. Liệt kê các nội dung chính của một kế hoạch kinh doanh điển hình.

4. Trả lời câu hỏi, người quản lý nên làm gì để thiết lập mục tiêu tạo động lực thông minh?

5. Giải thích với các ví dụ từng bước trong bảy bước trong quy trình hoạch định chiến lược.

3

Phân tích, mô tả công việc ứng viên

1. Thảo luận về bản chất của phân tích công việc, bao gồm nó là gì và nó được sử dụng như thế nào.

2. Sử dụng ít nhất ba phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc, bao gồm phỏng vấn, bảng câu hỏi và quan sát.

3. Viết mô tả công việc, bao gồm tóm tắt và chức năng công việc, sử dụng Internet và phương pháp truyền thống.

4. Viết một mô tả công việc chi tiết, hoàn chỉnh.

4

Lập kế hoạch nhân sự và tuyển dụng

1. Liệt kê các bước trong quy trình tuyển dụng và tuyển chọn.

2. Giải thích các kỹ thuật chính được sử dụng trong lập kế hoạch và dự báo việc làm.

3. Giải thích và đưa ra ví dụ cho nhu cầu tuyển dụng hiệu quả.

4. Đặt tên và mô tả các nguồn nội bộ chính của các ứng cử viên.

5. Liệt kê và thảo luận về các nguồn bên ngoài chính của các ứng cử viên.

6. Cách phát triển một quảng cáo tuyển dụng.

5

Cách kiểm tra và tuyển dụng ứng viên

1. Giải thích các thuật ngữ: độ tin cậy và giá trị.

2. Giải thích cách  xác nhận một bài kiểm tra tuyển dụng

3. Trích dẫn và minh họa các hướng dẫn thử nghiệm.

4. Một số cân nhắc về đạo đức và pháp lý trong thử nghiệm.

5. Liệt kê tám bài kiểm tra bạn có thể sử dụng để lựa chọn nhân viên và cách sử dụng chúng.

6. Cho hai ví dụ về các bài kiểm tra mẫu / mô phỏng công việc.

7. Giải thích những điểm chính cần nhớ khi tiến hành điều tra lý lịch.

6

Phỏng vấn Ứng viên

1. Liệt kê các loại phỏng vấn chính.

2. Liệt kê và giải thích các lỗi chính có thể làm suy yếu tính hữu dụng của cuộc phỏng vấn.

3. Xác định một cuộc phỏng vấn tình huống có cấu trúc.

4. Giải thích và minh họa tình huống thực tế để trở thành một người phỏng vấn hiệu quả hơn.

5. Cho một số ví dụ về câu hỏi tình huống, câu hỏi hành vi và câu hỏi nền tảng cung cấp cấu trúc.

6. Liệt kê các bước trong một quy trình phỏng vấn hợp lý.

7

Đào tạo và phát triển nhân viên

1. Tóm tắt mục đích và quy trình định hướng nhân viên.

2. Liệt kê và giải thích ngắn gọn từng bước trong bốn bước trong quy trình đào tạo.

3. Thảo luận về cách bạn sẽ thúc đẩy các học viên.

4. Mô tả và minh họa cách bạn sẽ xác định các yêu cầu đào tạo

5. Giải thích cách sử dụng năm kỹ thuật đào tạo.

8

Quản lý và đánh giá hiệu suất

1. Xác định quản lý hiệu suất và tìm hiểu sự khác biệt với đánh giá hiệu suất.

2. Đặt tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả, Mô tả quy trình thẩm định.

3. Phát triển, đánh giá và quản lý ít nhất bốn công cụ đánh giá hiệu suất.

4. Giải thích và minh họa các vấn đề cần tránh trong việc đánh giá hiệu suất.

5. Thảo luận về những ưu và nhược điểm của việc sử dụng các loại chuột khác nhau để đánh giá hiệu suất của nhân sự.

6. Thực hiện một cuộc phỏng vấn thẩm định hiệu quả.

9

Huấn luyện, xác định cơ hội nghề nghiệp và Quản lý tài năng

1. So sánh và đối chiếu huấn luyện và cố vấn, mô tả tầm quan trọng của từng ứng viên

2. So sánh, kỹ thuật lồng ghép kế hoạch nhân sự truyền thống và kế hoạch nghề nghiệp hiện đại.

3. Giải thích vai trò của nhân viên, người quản lý, và người sử dụng vai trò phát triển nghề nghiệp.

4. Mô tả các vấn đề cần xem xét khi đưa ra quyết định thăng tiến.

5. Liệt kê và giải thích ngắn gọn ít nhất bốn phương pháp để quản lý nghỉ hưu tốt hơn.

6. Xác định quản lý tài năng và đưa ra một ví dụ về một hệ thống quản lý tài năng thực tế.

10

Thiết lập kế hoạch tài chính chiến lược trong tuyển dụng

1. Liệt kê các yếu tố cơ bản trong xác định tỷ lệ chi trả.

2. Xác định và đưa ra một ví dụ về cách tiến hành đánh giá công việc.

3. Giải thích chi tiết cách thiết lập mức lương.

4. Cách quản lý giá và sắp xếp công việc chuyên nghiệp.

5. Giải thích sự khác biệt giữa kế hoạch trả lương dựa trên năng lực và truyền thống.

11

Thưởng cho hiệu suất và ưu đãi tài chính

1. Giải thích cách bạn sẽ áp dụng năm lý thuyết động lực trong việc xây dựng kế hoạch khuyến khích.

2. Thảo luận về các ưu đãi chính cho từng nhân viên.

3. Thảo luận về ưu và nhược điểm của hoa hồng so với ưu đãi trả thẳng cho nhân viên bán hàng.

4. Mô tả các ưu đãi chính cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành.

5. Đặt tên và xác định các kế hoạch trả tiền biến toàn tổ chức phổ biến nhất.

6. Phác thảo các bước trong việc thiết kế các kế hoạch khuyến khích hiệu quả.

12

Quan hệ lao động

1. Trình bày các ví dụ về những gì mong đợi trong cuộc bầu cử và bầu cử công đoàn.

2. Minh họa bằng các ví dụ thương lượng không có thiện ý.

3. Xây dựng quy trình khiếu nại.

13

An toàn và sức khỏe của người lao động

1. Giải thích vai trò của người giám sát trong vấn đề an toàn.

2. Liệt kê và giải thích năm cách để ngăn ngừa tai nạn.

3. Giảm thiểu các hành vi không an toàn của nhân viên.

4. Liệt kê năm mối nguy hiểm sức khỏe nơi làm việc và cách đối phó với chúng.

5. Thảo luận về các điều kiện tiên quyết cho một kế hoạch bảo mật và cách thiết lập một chương trình bảo mật cơ bản.

14

Quản lý nhân sự toàn cầu

1. Liệt kê những thách thức nhân sự của kinh doanh quốc tế.

2. Minh họa bằng các ví dụ về sự khác biệt giữa các quốc gia ảnh hưởng đến HRM.

3. Liệt kê và mô tả ngắn gọn các phương pháp chính cho nhân viên các tổ chức toàn cầu.

4. Thảo luận về một số vấn đề quan trọng cần ghi nhớ trong đào tạo, thẩm định và bồi thường cho nhân viên quốc tế.

5. Giải thích với các ví dụ về cách thực hiện chương trình quản lý nguồn nhân lực toàn cầu.

15

Quản lý nhân sự trong các công ty Khởi nghiệp

1. Giải thích tại sao quản lý nguồn nhân lực trong các công ty nhỏ khác với tại các công ty lớn hơn.

2. Đưa ra ít nhất năm ví dụ cụ thể về cách bạn sẽ sử dụng Internet và các công cụ của chính phủ để hỗ trợ nỗ lực nhân sự trong một doanh nghiệp nhỏ.

3. Trả lời câu hỏi, Tại sao các công cụ quan trọng, linh hoạt và không chính thức mà các doanh nhân có thể sử dụng để cải thiện các hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ của họ?

4. Giải thích về các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp Tổ chức giáo dục là gì và làm thế nào các doanh nhân có thể sử dụng chúng.

5. Mô tả cách các hệ thống nhân sự truyền thống phát triển trong một doanh nghiệp nhỏ và đưa ra ví dụ về cách các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực.

Hình thức đăng kí

Online: Hãy để các chuyên gia của chúng tôi tư vấn khoá học cho bạn ngay hôm nay tại http://bit.ly/cbs-solutions

Cô Thu Hương: 0987874793

Offline: Văn phòng CBS, phòng 501 lầu 5, tòa nhà số 79, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3

 

Học phí khóa học trọn gói

1,500$/học viên /khóa

Chính sách ưu đãi

Học viên của viện ISB chương trình ths QTNNL MASSEY, CBS: giảm 50%

Đăng kí trước ngày khai giảng 10 ngày: giảm 10%

Đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày: giảm 5%

Đăng kí theo nhóm: giảm 5%/ học viên

Số lượng 20-30 HV/1 lớp

Đồ ăn nhẹ, nước uống, café, trà

Tham gia Lunch & Connect miễn phí 2 kì

Được mời host 1 chủ đề tại Lunch & Connect

Coaching, Staffing tại doanh nghiệp cụ thể

Cung cấp tất cả đường link tham khảo

Tài liệu đào tạo toàn bộ bằng tiếng Anh

 

Lịch khai giảng:

Tại TP.HCM: Thứ bảy ngày 26/10

Tại Đà Nẵng: Thứ bảy ngày 09/11

Tại Cần Thơ: Thứ bảy ngày 16/11

Giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp không phải là sản phẩm, không phải thương hiệu mà là chính đội ngũ nhân sự. Thực hiện quản trị nhân sự tốt là điều kiện tiên quyết tạo nên một doanh nghiệp vững mạnh. Anh/chị quan tâm khóa học vui lòng đăng ký vào link:  http://bit.ly/cbs-solutions

————————————-

Thông tin liên hệ: 

CBS Solutions

Lầu 5 – Tòa nhà 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3

Website: cbs.com.vn – Email: solutions@cbs.com.vn

Hotline: 0987874793 Ms Thu Hương – 0909540685 Mr Quang T