Activities

Mục đích của khóa học “HUMAN RESOURCE DIRECTOR” là giới thiệu cho học viên các nguyên tắc quản trị và thực hành quản lý nguồn nhân lực đương đại với trọng tâm là việc giúp các công ty, tổ chức xây dựng chiến lược quản trị nhân sự và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Khóa học đi sâu vào các kỹ năng quản lý nguồn nhân lực trên các lĩnh vực: lập kế hoạch lực lượng lao động; khuôn khổ đạo đức và pháp lý cho HRM; kỹ năng lựa chọn và phỏng vấn nhân sự; đào tạo và phát triển; quản lý hiệu suất; đền bù; quan hệ nhân viên; quản lý đa dạng sức khỏe, an toàn và phúc lợi; quản trị nhân sự trong môi trường toàn cầu…